Bz_Blech_011

Zurück zur Artefaktnummernkorrelation

ID Bz_Blech_011 Zeichnungen Fotografie
Sprater Abb.1,33 Wagner 192 bz044_spra.jpg bz044_koll.jpg bz044_kibb.jpg
Bz_Blech_011%20copy.jpg
Kolling Taf. 55,5a Vitrinennr. Speyer ü250
Kibbert Taf. 99,33 Datenbank RGZM F_HM_3219_010
Gewicht 31g Sprater Kolling Kibbert © Andreas Puhl


Gerolltes Blech
——

——
43

Sofern nicht anders angegeben, steht der Inhalt dieser Seite unter Lizenz Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License