Artefaktnummern
Zurück zu allen Quellen
ID Bezeichnung Sprater Kolling Kibbert Abbildung
Bronze: Beile
Bz_Beil_001 Linear facettiertes Tüllenbeil Abb.1,10 Taf. 54,2 Taf. 99,1 bz001_spra.jpg
Bz_Beil_002 Linear facettiertes Tüllenbeilfragment mit Öse Abb.1,18; 20 Taf. 54,4; 55,1 Taf. 99,6; 9 bz009+bz011_spra.jpg
Bz_Beil_003 Linear facettiertes Beilklingenfragment Abb.1,14 Taf. 54,11 Taf. 99,4 bz005_spra.jpg
Bz_Beil_004 Linear facettiertes Beilklingenfragment Abb.1,15 Taf. 54,10 Taf. 99,5 bz006_spra.jpg
Bz_Beil_005 Tüllenbeilfragment mit Ösenansatz. Abb.1,19 Taf. 54,8 Taf. 99,7 bz010_spra.jpg
Bz_Beil_006 Unverziertes Tüllenbeil mit Öse Abb.1,11; 17 Taf. 54,5; 9 Taf. 99,2 bz002+bz008_spra.jpg
Bz_Beil_007 Stark angeschmolzenes Tüllenbeilfragment mit Öse Abb.1,12 Taf. 54,3 Taf. 99,3 oben bz003_spra.jpg
Bz_Beil_008 Beilklingenfragment Abb.1,16 Taf. 54,6 Taf. 99,3 unten bz007_spra.jpg
Bz_Beil_009 Tüllenbeilfragment mit Öse Abb.1,13 Taf. 55,3 Taf. 99,8 bz004_spra.jpg
Bz_Beil_010 Tüllenbeilfragment - - - Bz_Beil_010.jpg
Bronze: Meissel
Bz_Meis_001 Tüllenhohlmeißel mit Rippenzier Abb.1,34 Taf. 54,17 Taf. 99,11 bz012_spra.jpg
Bz_Meis_002 Tüllenhohlmeißel Abb.1,49 Taf. 54,19 Taf. 99,12 bz013_spra.jpg
Bz_Meis_003 Tüllenhohlmeißel Abb.1,54 Taf. 54,18 Taf. 99,10 bz014_spra.jpg
Bz_Meis_004 Tüllenhohlmeißel in Gußkuchen Abb.1,52 Taf. 55,26 Taf. 99,13 bz015_spra.jpg
Bronze: Schwerter
Bz_Schw_001 Griffplatte eines Gündlingenschwerts Abb.1,43 Taf. 55,7 Taf. 99,14 bz016_spra.jpg
Bz_Schw_002 Schwertklingenfragment Abb.1,41 Taf. 54,16 Taf. 99,17 bz017_spra.jpg
Bz_Schw_003 Schwertklingenfragment Abb.1,42 Taf. 54,21 Taf. 99,16 bz018_spra.jpg
Bz_Schw_004 Schwertklingenfragment Abb.1,44 Taf. 55,10 Taf. 99,15 drittes von oben bz019_spra.jpg
Bz_Schw_005 Schwertklingenfragment Abb.1,46 Taf. 55,11 Taf. 99,15 viertes von oben bz020_spra.jpg
Bz_Schw_006 Schwertklingenfragment Abb.1,47 Taf. 54,14 Taf. 99,15 zweites von oben bz021_spra.jpg
Bz_Schw_007 Schwertklingenfragment Abb.1,50 Taf. 55,4 Taf. 99,15 erstes von oben bz022_spra.jpg
Bz_Schw_008 Schwertklingenfragment in Gußkuchen - - - Bz_Schw_008.jpg
Bronze: Lanzen
Bz_Lanz_001 Lanzenspitze Abb.1,48 Taf. 54,13 Taf. 99,18 bz023_spra.jpg
Bronze: Ringe
Bz_Ring_001 Ringfragment mit rhombischen Querschnitt Abb.1,37 Taf. 55,28 Abgebildet ohne Nummer , bz025_spra.jpg
Bz_Ring_002 Ringfragment mit dreieckigem Querschnitt Abb.1,38 Taf. 55,23 Taf. 99,29 bz026_spra.jpg
Bz_Ring_003 „Halsring“ mit Quadratischem Grundriss Abb.1,40 Taf. 55,22 Taf. 99,28 bz029_spra.jpg
Bronze: Bleche
Bz_Blech_001 Gerolltes Blech Abb.1,29 - - bz040_spra.jpg
Bz_Blech_002 Gerolltes Blech Abb.1,30 Taf. 55,12 Taf. 99,38 bz041_spra.jpg
Bz_Blech_003 Blech - - - Bz_Blech_003.jpg
Bz_Blech_004 Blech - - - Bz_Blech_004.jpg
Bz_Blech_005 Blech mit Nietköpfen Abb.1,26 Taf. 55,6 Taf. 99,23 bz038_spra.jpg
Bz_Blech_006 Blech, Randstück - - - Bz_Blech_006.jpg
Bz_Blech_007 Gerolltes Blech Abb.1,28 Taf. 55,8 Taf. 99,31 bz039_spra.jpg
Bz_Blech_008 Gerolltes Blech Abb.1,31 Taf. 55,9 Taf. 99,36 bz042_spra.jpg
Bz_Blech_009 Blech mit Nietköpfen Abb.1,25 Taf. 55,13 Taf. 99,24 bz037_spra.jpg
Bz_Blech_010 Blech - - - Bz_Blech_010.jpg
Bz_Blech_011 Blech - - - Bz_Blech_011.jpg
Bz_Blech_012 Blech - - - Bz_Blech_012.jpg
Bz_Blech_013 Blech, Randstück - - - Bz_Blech_013.jpg
Bz_Blech_014 Blech - - - Bz_Blech_014.jpg
Bz_Blech_015 Blech - - - Bz_Blech_015.jpg
Bz_Blech_016 Blech - - - Bz_Blech_016.jpg
Bz_Blech_017 Blech - - - Bz_Blech_017.jpg
Bz_Blech_018 Blech - - - Bz_Blech_018.jpg
Bz_Blech_019 Blech - - - Bz_Blech_019.jpg
Bz_Blech_020 Blech - - - Bz_Blech_020.jpg
Bz_Blech_021 Blech - - - Bz_Blech_021.jpg
Bz_Blech_022 Blech - - - Bz_Blech_022.jpg
Bz_Blech_023 Randfragment mit tropfenförmigem Querschnitt Abb.1,22 Taf. 55,29 Taf. 99,27 bz027_spra.jpg
Bz_Blech_024 Blech - - - Bz_Blech_024.jpg
Bz_Blech_025 Blech - - - Bz_Blech_025.jpg
Bz_Blech_026 Blech - - - Bz_Blech_026.jpg
Bz_Blech_027 Blech - - - Bz_Blech_027.jpg
Bz_Blech_028 Blech - - - Bz_Blech_028.jpg
Bz_Blech_029 Blech - - - Bz_Blech_029.jpg
Bz_Blech_030 Blech - - - Bz_Blech_030.jpg
Bz_Blech_031 Blech - - - Bz_Blech_031.jpg
Bz_Blech_032 Blech - - - Bz_Blech_032.jpg
Bz_Blech_033 Blech - - - Bz_Blech_033.jpg
Bz_Blech_034 Blech - - - Bz_Blech_034.jpg
Bz_Blech_035 Blech - - - Bz_Blech_035.jpg
Bz_Blech_036 Blech - - - Bz_Blech_036.jpg
Bz_Blech_037 Blech - - - Bz_Blech_037.jpg
Bz_Blech_038 Blech - - - Bz_Blech_038.jpg
Bz_Blech_039 Blech - - - Bz_Blech_039.jpg
Bz_Blech_040 Blech - - - Bz_Blech_040.jpg
Bz_Blech_041 Blech - - - Bz_Blech_041.jpg
Bz_Blech_042 Blech - - - Bz_Blech_042.jpg
Bz_Blech_043 Blech - - - Bz_Blech_043.jpg
Bz_Blech_044 Blech - - - Bz_Blech_044.jpg
Bz_Blech_045 Blech - - - Bz_Blech_045.jpg
Bz_Blech_046 Doppelt liegendes Blech - - - Bz_Blech_046.jpg
Bz_Blech_047 Blech - - - Bz_Blech_047.jpg
Bz_Blech_048 Blech - - - Bz_Blech_048.jpg
Bz_Blech_049 Blech - - - Bz_Blech_049.jpg
Bz_Blech_050 Niete mit umgebenden Blech - - - Bz_Blech_050.jpg
Bz_Blech_051 Blech - - - Bz_Blech_051.jpg
Bz_Blech_052 Gefaltetes Blech Abb.1,21 Taf. 55,25 Taf. 99,30 bz034_spra.jpg
Bz_Blech_053 Blech - - - Bz_Blech_053.jpg
Bz_Blech_054 Gerolltes Blech Abb.1,33 Taf. 55,5a Taf. 99,33 bz044_spra.jpg
Bz_Blech_055 Blech - - - Bz_Blech_055.jpg
Bz_Blech_056 Blech - - - Bz_Blech_056.jpg
Bz_Blech_057 Blech - - - Bz_Blech_057.jpg
Bz_Blech_058 Blech - - - Bz_Blech_058.jpg
Bz_Blech_059 Gerolltes Blech Abb.1,23 Taf. 55,2 Taf. 99,35 bz035_spra.jpg
Bz_Blech_060 Blech - - - Bz_Blech_060.jpg
Bz_Blech_061 Blech - - - Bz_Blech_061.jpg
Bz_Blech_062 Blech - - - Bz_Blech_062.jpg
Bz_Blech_063 Blech - - - Bz_Blech_063.jpg
Bz_Blech_064 Blech - - - Bz_Blech_064.jpg
Bz_Blech_065 Blech - - - Bz_Blech_065.jpg
Bz_Blech_066 Blech - - - Bz_Blech_066.jpg
Bz_Blech_067 Blech - - - Bz_Blech_067.jpg
Bz_Blech_068 Blech - - - Bz_Blech_068.jpg
Bz_Blech_069 Blech - - - Bz_Blech_069.jpg
Bz_Blech_070 Blech - - - Bz_Blech_070.jpg
Bz_Blech_071 Blech - - - Bz_Blech_071.jpg
Bz_Blech_072 Blech - - - Bz_Blech_072.jpg
Bz_Blech_073 Blech - - - Bz_Blech_073.jpg
Bz_Blech_074 Blech - - - Bz_Blech_074.jpg
Bz_Blech_075 Blech - - - Bz_Blech_075.jpg
Bz_Blech_076 Blech - - - Bz_Blech_076.jpg
Bz_Blech_077 Blech - - - Bz_Blech_077.jpg
Bz_Blech_078 Blech - - - Bz_Blech_078.jpg
Bz_Blech_079 Blech - - - Bz_Blech_079.jpg
Bz_Blech_080 Blech - - - Bz_Blech_080.jpg
Bz_Blech_081 Blech - - - Bz_Blech_081.jpg
Bz_Blech_082 Blech - - - Bz_Blech_082.jpg
Bz_Blech_083 Blech - - - Bz_Blech_083.jpg
Bz_Blech_084 Blech - - - Bz_Blech_084.jpg
Bz_Blech_085 Blech - - - Bz_Blech_085.jpg
Bz_Blech_086 Blech - - - Bz_Blech_086.jpg
Bz_Blech_087 Blech - - - Bz_Blech_087.jpg
Bz_Blech_088 Blech - - - Bz_Blech_088.jpg
Bz_Blech_089 Blech - - - Bz_Blech_089.jpg
Bz_Blech_090 Blech - - - Bz_Blech_090.jpg
Bz_Blech_091 Blech - - - Bz_Blech_091.jpg
Bz_Blech_092 Blech - - - Bz_Blech_092.jpg
Bz_Blech_093 Blech - - - Bz_Blech_093.jpg
Bz_Blech_094 Blech - - - Bz_Blech_094.jpg
Bz_Blech_095 Blech - - - Bz_Blech_095.jpg
Bz_Blech_096 Blech - - - Bz_Blech_096.jpg
Bz_Blech_097 Blech - - - Bz_Blech_097.jpg
Bz_Blech_098 Blech - - - Bz_Blech_098.jpg
Bz_Blech_099 Blech - - - Bz_Blech_099.jpg
Bz_Blech_100 Blech - - - Bz_Blech_100.jpg
Bz_Blech_101 Blech - - - Bz_Blech_101.jpg
Bz_Blech_102 Blech - - - Bz_Blech_102.jpg
Bz_Blech_103 Blech - - - Bz_Blech_103.jpg
Bz_Blech_104 Blech - - - Bz_Blech_104.jpg
Bz_Blech_105 Blech - - - Bz_Blech_105.jpg
Bz_Blech_106 Blech - - - Bz_Blech_106.jpg
Bz_Blech_107 Blech - - - Bz_Blech_107.jpg
Bz_Blech_108 Blech - - - Bz_Blech_108.jpg
Bz_Blech_109 Blech - - - Bz_Blech_109.jpg
Bz_Blech_110 Blech - - - Bz_Blech_110.jpg
Bz_Blech_111 Blech - - - Bz_Blech_111.jpg
Bz_Blech_112 Blech - - - Bz_Blech_112.jpg
Bz_Blech_113 Blech - - - Bz_Blech_113.jpg
Bz_Blech_114 Blech - - - Bz_Blech_114.jpg
Bz_Blech_115 Blech - - - Bz_Blech_115.jpg
Bz_Blech_116 Blech - - - Bz_Blech_116.jpg
Bz_Blech_117 Blech - - - Bz_Blech_117.jpg
Bz_Blech_118 Blech - - - Bz_Blech_118.jpg
Bz_Blech_119 Blech - - - Bz_Blech_119.jpg
Bz_Blech_120 Blech - - - Bz_Blech_120.jpg
Bz_Blech_121 Blech - - - Bz_Blech_121.jpg
Bz_Blech_122 Blech - - - Bz_Blech_122.jpg
Bz_Blech_123 Blech - - - Bz_Blech_123.jpg
Bz_Blech_124 Blech - - - Bz_Blech_124.jpg
Bz_Blech_125 Blech - - - Bz_Blech_125.jpg
Bz_Blech_126 Blech - - - Bz_Blech_126.jpg
Bz_Blech_127 Blech - - - Bz_Blech_127.jpg
Bz_Blech_128 Blech - - - Bz_Blech_128.jpg
Bz_Blech_129 Blech - - - Bz_Blech_129.jpg
Bz_Blech_130 Blech - - - Bz_Blech_130.jpg
Bz_Blech_131 Blech - - - Bz_Blech_131.jpg
Bz_Blech_132 Blech - - - Bz_Blech_132.jpg
Bz_Blech_133 Blech - - - Bz_Blech_133.jpg
Bz_Blech_134 Blech - - - Bz_Blech_134.jpg
Bz_Blech_135 Blech - - - Bz_Blech_135.jpg
Bz_Blech_136 Blech - - - Bz_Blech_136.jpg
Bz_Blech_137 Blech - - - Bz_Blech_137.jpg
Bz_Blech_138 Blech - - - Bz_Blech_138.jpg
Bz_Blech_139 Blech - - - Bz_Blech_139.jpg
Bz_Blech_140 Blech - - - Bz_Blech_140.jpg
Bz_Blech_141 Blech - - - Bz_Blech_141.jpg
Bz_Blech_142 Blech - - - Bz_Blech_142.jpg
Bz_Blech_143 Blech Abb.1,32 Taf. 55,5b Taf. 99,32 bz043_spra.jpg
Bz_Blech_144 Blech - - - Bz_Blech_144.jpg
Bz_Blech_145 Blech - - - Bz_Blech_145.jpg
Bz_Blech_146 Blech - - - Bz_Blech_146.jpg
Bz_Blech_147 Blech - - - Bz_Blech_147.jpg
Bz_Blech_148 Blech - - - Bz_Blech_148.jpg
Bz_Blech_149 Blech - - - Bz_Blech_149.jpg
Bz_Blech_150 Blech - - - Bz_Blech_150.jpg
Bz_Blech_151 Blech - - - Bz_Blech_151.jpg
Bz_Blech_152 Blech - - - Bz_Blech_152.jpg
Bz_Blech_153 Blech - - - Bz_Blech_153.jpg
Bz_Blech_154 Blech - - - Bz_Blech_154.jpg
Bz_Blech_155 Blech - - - Bz_Blech_155.jpg
Bz_Blech_156 Blech - - - Bz_Blech_156.jpg
Bz_Blech_157 Blech - - - Bz_Blech_157.jpg
Bz_Blech_158 Blech - - - Bz_Blech_158.jpg
Bz_Blech_159 Blech - - - Bz_Blech_159.jpg
Bz_Blech_160 Blech - - - Bz_Blech_160.jpg
Bz_Blech_161 Blech - - - Bz_Blech_161.jpg
Bz_Blech_162 Blech - - - Bz_Blech_162.jpg
Bz_Blech_163 Blech - - - Bz_Blech_163.jpg
Bz_Blech_164 Blech - - - Bz_Blech_164.jpg
Bz_Blech_165 Blech - - - Bz_Blech_165.jpg
Bz_Blech_166 Blech - - - Bz_Blech_166.jpg
Bz_Blech_167 Blech - - - Bz_Blech_167.jpg
Bz_Blech_168 Blech - - - Bz_Blech_168.jpg
Bz_Blech_169 Blech - - - Bz_Blech_169.jpg
Bz_Blech_170 Blech - - - Bz_Blech_170.jpg
Bz_Blech_171 Blech - - - Bz_Blech_171.jpg
Bz_Blech_172 Blech - - - Bz_Blech_172.jpg
Bz_Blech_173 Blech - - - Bz_Blech_173.jpg
Bz_Blech_174 Blech - - - Bz_Blech_174.jpg
Bz_Blech_175 Blech - - - Bz_Blech_175.jpg
Bz_Blech_176 Blech - - - Bz_Blech_176.jpg
Bz_Blech_177 Blech - - - Bz_Blech_177.jpg
Bz_Blech_178 Blech - - - Bz_Blech_178.jpg
Bz_Blech_179 Blech - - - Bz_Blech_179.jpg
Bz_Blech_180 Blech - - - Bz_Blech_180.jpg
Bz_Blech_181 Blech - - - Bz_Blech_181.jpg
Bz_Blech_182 Blech - - - Bz_Blech_182.jpg
Bz_Blech_183 Blech - - - Bz_Blech_183.jpg
Bz_Blech_184 Blech - - - Bz_Blech_184.jpg
Bz_Blech_185 Blech - - - Bz_Blech_185.jpg
Bz_Blech_186 Blech - - - Bz_Blech_186.jpg
Bz_Blech_187 Blech - - - Bz_Blech_187.jpg
Bz_Blech_188 Blech - - - Bz_Blech_188.jpg
Bz_Blech_189 Blech - - - Bz_Blech_189.jpg
Bz_Blech_190 Blech - - - Bz_Blech_190.jpg
Bz_Blech_191 Blech - - - Bz_Blech_191.jpg
Bz_Blech_192 Blech - - - Bz_Blech_192.jpg
Bz_Blech_193 Blech - - - Bz_Blech_193.jpg
Bz_Blech_194 Blech - - - Bz_Blech_194.jpg
Bz_Blech_195 Blech - - - Bz_Blech_195.jpg
Bz_Blech_196 Blech - - - Bz_Blech_196.jpg
Bz_Blech_197 Blech - - - Bz_Blech_197.jpg
Bz_Blech_198 Blech - - - Bz_Blech_198.jpg
Bz_Blech_199 Blech - - - Bz_Blech_199.jpg
Bz_Blech_200 Blech - - - Bz_Blech_200.jpg
Bz_Blech_201 Blech - - - Bz_Blech_201.jpg
Bz_Blech_202 Blech mit Kreisauge Abb.1,24 Taf. 55,14 Taf. 99,22 bz036_spra.jpg
Bz_Blech_203 Konvolut von 10 Kleinstblechen - - - Bz_Blech_203.jpg
Bz_Blech_204 Konvolut von 48 Blechen - - - Bz_Blech_204.jpg
Bz_Blech_205 Konvolut von 108 Blechen - - - Bz_Blech_205.jpg
Bz_Blech_206 Konvolut von Kleinstblechen und Fragmenten 80 - - - Bz_Blech_206.jpg
Bronze: Griffe und Attaschen
Bz_Atta_001 Henkelfragment mit achteckigem Querschnitt Abb.1,39 Taf. 55,27 Taf. 99,19 bz032_spra.jpg
Bz_Atta_002 Wasservogelförmiges Henkelende mit achteckigem Querschnitt Abb.1,36 oben Taf. 55,18 oben Taf. 99,20 bz033_spra.jpg
Bronze: Seelen
Bz_Seel_001 Seele mit angeschmolzenem Blech - - - Bz_Seel_001.jpg
Bz_Seel_002 Seele mit angeschmolzenen Blechresten - - - Bz_Seel_002.jpg
Bz_Seel_003 Seelenfragment mit rundem Querschnitt Abb.1,27 Taf. 55,24 Taf. 99,26 bz028_spra.jpg
Bz_Seel_004 Blech - - - Bz_Seel_004.jpg
Bronze: Tüllen
Bz_Tüll_001 Tülle Abb.1,45 Taf. 54,15 Taf. 99,37 bz024_spra.jpg
Bz_Tüll_002 Tüllenfragment - - - Bz_Tüll_002.jpg
Bz_Tüll_003 Zusammengedrückte Tülle - - - Bz_Tüll_003.jpg
Bronze: Verschmolzenes
Bz_Schm_001 Gußkuchen Abb.1,51 Taf. 55,30 Taf. 99,39 bz045_spra.jpg
Bz_Schm_002 Schmelzklumpen - - - Bz_Schm_002.jpg
Bz_Schm_003 Blech - - - Bz_Schm_003.jpg
Bz_Schm_004 Blech - - - Bz_Schm_004.jpg
Bz_Schm_005 Blech - - - Bz_Schm_005.jpg
Bz_Schm_006 Schmelzklumpen - - - Bz_Schm_006.jpg
Bz_Schm_007 Schmelzklumpen - - - Bz_Schm_007.jpg
Bz_Schm_008 Schmelzklumpen - - - Bz_Schm_008.jpg
Bz_Schm_009 Schmelzklumpen Abb.1,53 Taf. 55,15 Taf. 99,34 bz046_spra.jpg
Bz_Schm_010 Schmelzklumpen - - - Bz_Schm_010.jpg
Bz_Schm_011 Schmelzklumpen - - - Bz_Schm_011.jpg
Bz_Schm_012 Schmelzklumpen - - - Bz_Schm_012.jpg
Bz_Schm_013 Schmelzklumpen - - - Bz_Schm_013.jpg
Bz_Schm_014 Schmelzklumpen - - - Bz_Schm_014.jpg
Bz_Schm_015 Blech - - - Bz_Schm_015.jpg
Bz_Schm_016 Schmelzklumpen - - - Bz_Schm_016.jpg
Bz_Schm_017 Schmelzklumpen - - - Bz_Schm_017.jpg
Bz_Schm_018 Schmelzklumpen - - - Bz_Schm_018.jpg
Bz_Schm_019 Schmelzklumpen - - - Bz_Schm_019.jpg
Bz_Schm_020 Blech - - - Bz_Schm_020.jpg
Bz_Schm_021 Blech - - - Bz_Schm_021.jpg
Bz_Schm_022 Schmelzklumpen - - - Bz_Schm_022.jpg
Bz_Schm_023 Schmelzklumpen - - - Bz_Schm_023.jpg
Bz_Schm_024 Blech - - - Bz_Schm_024.jpg
Bz_Schm_025 Blech - - - Bz_Schm_025.jpg
Bz_Schm_026 Blech - - - Bz_Schm_026.jpg
Bz_Schm_027 Blech - - - Bz_Schm_027.jpg
Bz_Schm_028 Blech - - - Bz_Schm_028.jpg
Bz_Schm_029 Blech - - - Bz_Schm_029.jpg
Bz_Schm_030 Blech - - - Bz_Schm_030.jpg
Bz_Schm_031 Blech - - - Bz_Schm_031.jpg
Bz_Schm_032 Schmelzklumpen - - - Bz_Schm_032.jpg
Bz_Schm_033 Schmelzklumpen - - - Bz_Schm_033.jpg
Bz_Schm_034 Blech - - - Bz_Schm_034.jpg
Bz_Schm_035 Schmelzklumpen - - - Bz_Schm_035.jpg
Bz_Schm_036 Blech - - - Bz_Schm_036.jpg
Bz_Schm_037 Schmelzklumpen - - - Bz_Schm_037.jpg
Bz_Schm_038 Schmelzklumpen - - - Bz_Schm_038.jpg
Bz_Schm_039 Schmelzklumpen - - - Bz_Schm_039.jpg
Bz_Schm_040 Blech - - - Bz_Schm_040.jpg
Bz_Schm_041 Stab - - - Bz_Schm_041.jpg
Bz_Schm_042 Blech - - - Bz_Schm_042.jpg
Bz_Schm_043 Blech - - - Bz_Schm_043.jpg
Bz_Schm_044 Schmelzklumpen - - - Bz_Schm_044.jpg
Bz_Schm_045 Konvolut von 8 Gussklumpen - - - Bz_Schm_045.jpg
Bz_Schm_046 Schmelzklumpen - - - Bz_Schm_046.jpg
Bz_Schm_047 Blech - - - Bz_Schm_047.jpg
Bz_Schm_048 Blech - - - Bz_Schm_048.jpg
Bz_Schm_049 Schmelzklumpen - - - Bz_Schm_049.jpg
Bz_Schm_050 Blech - - - Bz_Schm_050.jpg
Bz_Schm_051 Schmelzklumpen - - - Bz_Schm_051.jpg
Bz_Schm_052 Blech - - - Bz_Schm_052.jpg
Bz_Schm_053 Blech - - - Bz_Schm_053.jpg
Bz_Schm_054 Blech - - - Bz_Schm_054.jpg
Eisen: Messer
Fe_Mess_001 Messerklinge mit gerade Schneide Abb.1,5 Taf. 54,7 Taf. 98C,2 fe003_spra.jpg
Fe_Mess_002 Messerklinge mit geschwungener Schneide Abb.1,6 Taf. 54,20 Taf. 98C,1 fe004_spra.jpg
Fe_Mess_003 Bruchstück einer Sichel- oder Messerklinge Abb.1,9 Taf. 55,19 Taf. 99,40 fe005_spra.jpg
Eisen: Tüllengabel
Fe_Gabe_001 Tüllengabel Abb.1,7 Taf. 55,21 Taf. 99,42 fe006_spra.jpg
Eisen: Schwerter
Fe_Schw_001 Schwertklinge Abb.1,1 Taf. 54,1 Taf. 98C,4 fe001_spra.jpg
Eisen: Lanzen
Fe_Lanz_001 Lanzenspitze Abb.1,4 Taf. 54,12 Taf. 98C,3 fe002_spra.jpg
Eisen: Griffe und Attaschen
Fe_Atta_001 Griff mit Laschen Abb.1,8 Taf. 55,16 Taf. 99,41 fe007_spra.jpg
Fe_Atta_002 Omegaförmige Henkelattasche Abb.1,35 Taf. 55,17 Taf. 99,25 bz030_spra.jpg
Fe_Atta_003 Omegaförmige Henkelattasche Abb.1,36 unten Taf. 55,18 unten Taf. 99,21 bz031_spra.jpg
Eisen: Sonstiges
Fe_Misc_001 Stab (veschollen?) Abb.1,2 Taf. 55,20 rechts Taf. 99,43 fe008_spra.jpg
Fe_Misc_002 Stab Abb.1,3 Taf. 55,20 links Taf. 99,44 fe009_spra.jpg
Fe_Misc_003 Konvolut von 9 Eisenfragmenten - - - Fe_Misc_003.jpg
Sofern nicht anders angegeben, steht der Inhalt dieser Seite unter Lizenz Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License